پی آر پی در ترمیم زخم وخشکی چشم


پلاسمای غنی از پلاکت  (PRP) به دلیل نقش آنها در اپیتلیالیزاسیون و وجود فاکتورهای رشد و ویتامین هایی که شبیه اشک انسان استدر زخم های قرنیه ، سوختگی های شیمیایی برای ترمیم عملکرد غدد اشکی و جلوگیری از خشکی چشم ، جراحی های بلفاروپلاستی ، در سندرم خشکی سطح چشم بعد از پیوند سلول های بنیادی خونساز (GVHD) استفاده شده است.

09127390740