برگزاری ورکشاپ پی آر پی در مرکز تحقیقات پوست با همکاری متخصصین دانشگاه علوم پزشکی تهران و نوآوران سلامت ارژنگ