برگزاری ورکشاپ استفاده از پی آر پی در مفاصل – هتل اسپیناس