کاربرد PRP در اسکارهای جراحی و آکنه

در مطالعات اخیر ثابت شده است، PRP باعث درمان اسکار جراحی و آکنه می شود، البته استفاده هم زمان از سایر روشها مانند لیزر هم توصیه می گردد. PRP اثرات بهبودی درمان پوست آسیب دیده توسط لیزر را بهتر می کند و نتایج درمان با لیزر را بهبود می دهد.

09127390740