چشم پزشکی

با توجه به مکانیسم عمل PRP در تحریک و تسریع فرایند ترمیم، بی شک در هر بیماری، که تحریک یا تسریع فرایند ترمیم موثر باشد. می توان از PRP بهره برد به شرطی که امکان تهیه و کاربرد آن برای بیماری مورد نظر امکان پذیر باشد.

هر چند استفاده از PRP در درمان های چشم پزشکی هنوز در حد قابل توجهی توسعه نیافته است. لیکن تحقیقات متعددی حاکی از اثرات مثبت این فراورده در برخی بیماری های چشمی است.

PRP در درمان بیماری های چشمی از جمله:

محصولات چشم پزشکی

09127390740